sleep lab ห้องปฎิบัติการการนอนหลับ แพทย์จะเป็นผู้แปลผลและจะทราบว่าปัญหาคืออะไร ทำให้การวางแผนการรักษาปัญหาในการนอนหลับเป็นไปได้เหมาะสมและแม่นยำขึ้น

sleep lab การตรวจสภาพการนอนหลับ เป็นการตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับในลักษณะปกติโดยจะทำการตรวจวัด ดังนี้

1.    ลมหายใจ เป็นการตรวจวัดลมหายใจที่ผ่านเข้าออกทางจมูกและปาก พร้อมทั้งตรวจวัดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรวงอกและกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ ใช้ในการหายใจ เพื่อให้ทราบว่ามีการหยุดหายใจหรือไม่ เป็นการหยุดหายใจชนิดไหน ผิดปกติหรืออันตรายมากน้อยแค่ไหน

2.    เปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบว่าขณะนอนหลับ สมอง หัวใจ ขาดออกซิเจนหรือไม่

3.    อัตราการเต้นของหัวใจ เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบว่าขณะนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจมากน้อยเพียงใด

4.    เสียงกรน เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบว่า นอนกรนจริงหรือไม่ กรนดังค่อยแค่ไหน กรนตลอดเวลาหรือไม่ กรนขณะนอนท่าไหน

5.    ท่านอน เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละท่านอน มีการกรนหรือการหายใจผิดปกติกันอย่างไร

การเตรียมตัวสำหรับการมาตรวจการนอนหลับ sleep lab

1.    ต้อง สระผมให้สะอาดก่อนมารับการตรวจ และห้ามใส่น้ำมันหรือครีมที่ผม เพราะการติดอุปกรณ์ที่หนังศรีษะ จำเป็นต้องให้บริเวณที่ติดอุปกรณ์ไม่มีไขมัน เพื่อให้สัญญาณกราฟคมชัด และสามารถอ่านระดับการนอนหลับได้ถูกต้อง

2.    ห้ามทาแป้งหรือครีมที่บริเวณใบหน้า คอและขา เพื่อทำให้อุปกรณ์ที่ติดอยู่ได้นานตลอดทั้งคืน

3.    ห้าม ดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมา เพราะจะทำให้คุณภาพของการนอนหลับผิดปกติไป ยกเว้น ในรายที่ดื่มเป็นประจำและต้องให้แพทย์ที่ทำการรักษารับทราบก่อนทำการตรวจ

4.    ห้าม รับประทานยาระบายหรือยานอนหลับ ก่อนมารับการตรวจเพราะจะทำให้การนอนตรวจไม่ต่อเนื่อง ในรายที่รับประทานยาระบาย และในรายที่รับประทานยานอนหลับจะทำให้การนอนหลับไม่เป็นปกติที่ควรเป็น ยกเว้นในรายที่แพทย์อนุญาตเท่านั้น

5.    ยาที่ผู้ป่วยรับประทานเป็น ประจำ เช่น ยาควบคุมความดันโลหิต และยารักษาโรคอื่นๆให้รับประทานได้ตามเดิม และกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบทุกครั้ง

6.    ทางโรงพยาบาลจะนัดท่านมารับผลการตรวจและพบแพทย์หลังจากการทำการตรวจอย่างน้อย 3 วัน
กลุ่มที่แนะนำให้ตรวจ sleep lab
-คนอ้วน เด็กอ้วน BMI > 25
-ผู้ที่นอนกรน
และผู้ที่ อาการรุนแรงต่อไปนี้  เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หงุดหงิด อ่อนเพลีย สมาธิเสื่อม หลับในขณะขับรถ ความจำถดถอย หลับในขณะประชุมเราแนะนำให้ตรวจ  sleep lab เพื่อรับการรักษาให้ถูกขั้นตอน